Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 13/04/2022  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn  ban hành quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

- Tên văn bản đề nghị đăng tải: Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Nội dung tham gia ý kiến: Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, Dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/ 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian đăng tải: 30 ngày, từ ngày 15/4/2022 đến 15/5/2022 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Gửi kèm theo các tài liệu:

(1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn: DU THAO QUYET DINH.pdf

(2) Dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn: DU THAO TO TRINH.pdf

Admin