Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn)

( Cập nhật lúc: 17/08/2023  )

Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 30/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh,   trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì soạn thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Quyết định.

Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/9/2023 để tổng hợp hoàn thiện.

Tải về tại đây:

VB 2002.pdf

DU THAO TO TRINH.pdf

DU THAO QD.pdf

4 Phụ lục danh mục công trình theo phân cấp (15_8_2023).xlsx

Admin