Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đạt tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua trực tuyến đạt 96,59% trên tổng số hồ sơ phát sinh qua cả trực tuyến và trực tiếp của đơn vị.


Chiều 14/05, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến về chuyên đề “Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp”. Chủ trì tại điểm cầu Bắc Kạn có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành liên quan và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.


Ngày 07/5/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 07/5/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Ngày 04/5/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 22/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Công bố danh mục TTHC ban hành mới trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

12345