Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Căn cứ Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-SNN ngày 03/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025; Căn cứ hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 1180/STTTT-CNTT ngày 02/8/2021 về việc triển khai thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 676/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:


Để đảm bảo tuyên truyền kịp thời, sâu rộng nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, tạo môi trường công khai, minh bạch cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: