Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 Thực hiện văn bản số 4485/UBND-THVX ngày 17/8/2018 về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX, để đảm bảo nội dung tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 1781/SNN-KHTC ngày 16/10/2018 về việc đề nghị đăng tải dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018; trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Quyết định “Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTG ngày 27/4/2018 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Kế hoạch số: 6355/KH-BNN-KTHT, ngày 17/8/2018 về giao chỉ tiêu phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020; Kế hoạch số: 6390/KH-BNN-KTHT, ngày 17/8/2018 về giao chỉ tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020; Công văn số 2096/UBND-KT ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Để hoàn thiện Dự thảo nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020, trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch bằng văn bản

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 4179/UBND-NCKSTT ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định về điều kiện tiêu chuẩn chức danh và Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018.

Xem tiếp


Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Xem tiếp


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 11/UBND-KT ngày 03/01/2018 về việc thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu cho UBND tỉnh có Văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT về đề nghị hỗ trợ gạo cho người dân vùng II, vùng III tham gia bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT; văn bản số 823/TTr ngày 22/11/2017 của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc PCTN và KTNB Chương trình RB-SupRSWS.

Xem tiếp


Quyết định Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 (Thay thế Hướng dẫn số 182)

Xem tiếp

123
Sign In