Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Xem tiếp


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 11/UBND-KT ngày 03/01/2018 về việc thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu cho UBND tỉnh có Văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT về đề nghị hỗ trợ gạo cho người dân vùng II, vùng III tham gia bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT; văn bản số 823/TTr ngày 22/11/2017 của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc PCTN và KTNB Chương trình RB-SupRSWS.

Xem tiếp


Quyết định Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 (Thay thế Hướng dẫn số 182)

Xem tiếp


Thực hiện Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản QPPL, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Quyết định "Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn"

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

12
Sign In