Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023 tổ chức đạt kết quả tốt, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải các văn bản liên quan đến Cuộc thi nhằm Tuyên truyền về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, hội viên, người lao động và nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Cụ thể như sau:


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-SNN ngày 25/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023(chỉ tiêu năm 2022). Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 151/QĐ-SNN ngày 25/4/2023 công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (chỉ tiêu năm 2022), cụ thể như sau:


Thực hiện Quyết định số 355/QĐ-SNN ngày 24/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 33/KH-HĐTDVC ngày 14/3/2023 của Hội Hội dồng tuyển dụng viên chức về hoạt động của Hội dồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023. Ngày 02/4/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 2) tại Sở Nông nghiệp và PTNT, số 13 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thi tuyển, Hội dồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 82/QĐ-HĐ ngày 27/3/2023 của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023 về việc ban hành Nội quy thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (Chỉ tiêu năm 2022), cụ thể như sau:


Căn cứ Thông báo số 18/TB-SNN ngày 17/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý. Căn cứ Biên bản đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại Corola Altis, Biển kiểm soát 97A-003.49 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn ngày 23/3/2023; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô Biển kiểm soát 97A-003.49 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn Tổ chức làm dịch vụ đấu giá tài sản để tiến hành bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý là 01 chiếc xe ô tô, cụ thể như sau:


Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-HĐ ngày 14/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 63/QĐ-SNN ngày 13/3/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (Chỉ tiêu năm 2022), cụ thể như sau:


Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-SNN ngày 24/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 và trên cơ sở đề nghị của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023, cụ thể như sau:

1234567...Trang cuối