Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 11/QĐ-SNN ngày 14/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạnn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 10/QĐ-SNN ngày 14/11/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 09/QĐ-SNN ngày 14/01/2019 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 04/QĐ-SNN ngày 09/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạnn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 5924/UBND-KTTCKT ngày 23/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn “Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Chỉ thị số 9740/CT-BNN-VP ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019;

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải lịch công tác của Lãnh đạo Sở như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 2267/QĐ-XPHC ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019; Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-SNN ngày 25/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019; Quyết định số 287/QĐ-SNN ngày 16/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thay đổi thành viên Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019;

Xem tiếp

1234567
Sign In