Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-SNN ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc điều chinh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 08/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 88/QĐ-SNN ngày 28/3/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:


Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 08/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn và trên cơ sở đề nghị của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2024 (chỉ tiêu năm 2023) (theo biểu đính kèm). Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo để thí sinh dự thi được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT, điện thoại 02093.810.371 để được hướng dẫn và giải đáp.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 68/QĐ-SNN ngày 11/3/2024 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT được giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 08/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 08/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức “Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023” tại thành phố Bắc Kạn từ ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại thành phố Bắc Kạn theo Kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.


Để Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023 tổ chức đạt kết quả tốt, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải các văn bản liên quan đến Cuộc thi nhằm Tuyên truyền về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, hội viên, người lao động và nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Cụ thể như sau:


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-SNN ngày 25/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023(chỉ tiêu năm 2022). Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:

1234567...Trang cuối