Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Thông báo số 57/TB-HĐTDVC ngày 30/6/2021 của Hội dồng tuyển dụng viên chức về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-HĐTDVC ngày 14/9/2021 của Hội Hội dồng tuyển dụng viên chức về hoạt động của Hội dồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. Ngày 02/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 1) tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thi tuyển, Hội dồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 và trên cơ sở đề nghị của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 (theo file đính kèm).


Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn kiến thức chung (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:


Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-SNN ngày 27/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Căn cứ Thông báo số 57/TB-SNN ngày 30/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021; Sau khi xem xét Phiếu đăng ký dự tuyển, đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 thông báo danh sách 04 thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 như sau:


Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-SNN ngày 27/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Sau khi xem xét Phiếu đăng ký dự tuyển, đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 thông báo danh sách 77 thí sinh đủ điều kiện và 11 thí sinh không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021, cụ thể như sau:


Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Thông báo số 46/TB-SNN ngày 27/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức năm 2021. Để đảm bảo tính cạnh tranh trong việc thi tuyển và tuyển dụng đủ biên chế làm việc đáp ứng theo vị trí việc làm, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng đối với Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, cụ thể như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, cụ thể như sau:


Để giảm thiểu tình trạng chó thả rông cắn người, giảm thiểu số người bị tử vong vì bệnh Dại, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 2894/CT-BNN-TY ngày 18/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiếu số quy định tại Điều 11, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Căn cứ Thông tư¬ số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ Công văn số 669/SNV-TCBC&CCVC ngày 19/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức Sở NN & PTNT năm 2021; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, cụ thể như sau:

1234567...Trang cuối