Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Văn bản số 3195/UBND-KTTCKT ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTGQ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sac̣ h và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước taị hô ̣gia đình vùng nguồn nước bi ̣ô nhiễm theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính. Để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải nội dung bản dự thảo như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019; Căn cứ Công văn số 4356/UBND-NCPC ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng đối với Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019; Thông báo số 41/TB-SNN ngày 21/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; Theo đó kể từ ngày 20/6/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số vướng mắc, vậy để thuận tiện trong công tác tuyển dụng, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo điều chỉnh một số tiêu chí đối với Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện văn bản số 2334/UBND-TH ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết đối với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX. Thực hiện Thông báo số 12 /TB-HĐND ngày 10/5/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết phê duyệt một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nay đăng tải cụ thể như sau:

Xem tiếp

12345
Sign In