Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quyết định Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 (Thay thế Hướng dẫn số 182)

Xem tiếp


Thực hiện Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản QPPL, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Quyết định "Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn"

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Bản dự thảo Xin ý kiến góp ý vào nội dung chuẩn bị xây dựng Nghị quyết Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

12
Sign In