Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện văn bản số 2334/UBND-TH ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết đối với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX. Thực hiện Thông báo số 12 /TB-HĐND ngày 10/5/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết phê duyệt một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nay đăng tải cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 35/KH-KfW8 ngày 18/4/2019 của Ban Quản lý dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8 năm 2019, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 7051/UBND-KT ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Nghị quyết Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020, trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành, xây dựng hồ sơ Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 Thực hiện Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 -v2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND);

Xem tiếp


Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 Thực hiện văn bản số 4485/UBND-THVX ngày 17/8/2018 về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX, để đảm bảo nội dung tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 1781/SNN-KHTC ngày 16/10/2018 về việc đề nghị đăng tải dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

Xem tiếp

1234
Sign In