Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn Tổ chức làm dịch vụ đấu giá tài sản để tiến hành bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý là 01 chiếc xe ô tô, cụ thể như sau:


Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-HĐ ngày 14/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 63/QĐ-SNN ngày 13/3/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (Chỉ tiêu năm 2022), cụ thể như sau:


Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-SNN ngày 24/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 và trên cơ sở đề nghị của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 387/QĐ-SNN ngày 22/12/2022 về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện Chợ Đồn về việc công bố dịch bệnh Dại động vật trên địa bàn xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Thực hiện Quyết định số 355/QĐ-SNN ngày 24/11/2022 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 355/QĐ-SNN ngày 24/11/2022 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Thông báo số 70/TB-SNN ngày 04/11/2022 Về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án Dược liệu quý.


Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết triển khai thực hiện dự án: Đầu tư vùng trồng dược liệu quý để các tổ chức, cá nhân biết tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

1234567...Trang cuối