Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 14/6/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn đo đạc, trích lập bản đồ khu vực Vườn ươm chè Shan tuyết thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn và Vườn ươm Nà Phẩn, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm; Dự toán Thẩm định giá trị tài sản vườn ươm chè Shan tuyết thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn và Trại giống cây trồng Cao Kỳ, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 như sau:


Căn cứ biên chế được giao và nhu cầu sử dụng biên chế năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận công chức, viên chức như sau:


Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-SNN ngày 03/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ Công văn số 2226/SNV-CCVC ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm định kết quả tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021; Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.


Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-HĐTDVC ngày 14/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về hoạt động của Hội dồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Thông báo số 89/TB-HĐTDVC ngày 27/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về điều chỉnh lịch làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. Căn cứ Đơn đề nghị chấm phúc khảo của thí sinh và kết quả chấm phúc khảo vòng 2 của Ban chấm phúc khảo. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Thông báo số 57/TB-HĐTDVC ngày 30/6/2021 của Hội dồng tuyển dụng viên chức về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-HĐTDVC ngày 14/9/2021 của Hội Hội dồng tuyển dụng viên chức về hoạt động của Hội dồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Thông báo số 89/TB-HĐTDVC ngày 27/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về điều chỉnh lịch làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021.


Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:


Căn cứ Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn - Vòng 1 tại Thông báo số 81/TB-HĐTDVC ngày 07/10/2021 và kết quả chấm phúc khảo vòng 1 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nội dung sau:


Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 10/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Thông báo số 57/TB-HĐTDVC ngày 30/6/2021 của Hội dồng tuyển dụng viên chức về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-HĐTDVC ngày 14/9/2021 của Hội Hội dồng tuyển dụng viên chức về hoạt động của Hội dồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. Ngày 02/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 1) tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thi tuyển, Hội dồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo như sau:

1234567...Trang cuối