Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 100/QĐ-SNN ngày 31/3/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5809/UBND-KT ngày 16 tháng 10 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/ NĐ-CP của Chính phủ. Để đảm bảo chất lượng văn bản trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho của UBND tỉnh, cụ thể như sau:


Để chủ động phòng, chống dịch bệnh CGC kịp thời và có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Công điện số 735/CĐ-BNN-TY ngày 03/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 11/QĐ-SNN ngày 14/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạnn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 10/QĐ-SNN ngày 14/11/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 09/QĐ-SNN ngày 14/01/2019 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 04/QĐ-SNN ngày 09/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạnn, cụ thể như sau:


Thực hiện Văn bản số 5924/UBND-KTTCKT ngày 23/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn “Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Chỉ thị số 9740/CT-BNN-VP ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cụ thể như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019;

1234567...Trang cuối