Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Chỉ thị số 7705/CT-BNN-TCCB ngày 16/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 522/CTr-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:


Thực hiện Công văn số 1846/TĐK ngày 24/10/2021 của Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng miền núi Bắc bộ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Khối thi đua các Sở NN&PTNT vùng miền núi Bắc bộ năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:


Căn cứ Công văn số 1062/SNV-TĐKT ngày 11/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải Văn bản số 1196/SNN-TĐKT ngày 14/6/2021 triển khai trong toàn ngành, cụ thể như sau:


Thực hiện Công văn số 751/TĐK ngày 21/5/2021 của Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng miền núi Bắc Bộ về việc triển khai sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021, Công văn số 878/SNV-TĐKT ngày 17/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 263/KH-CCKL ngày 15/3/2021 của Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn về việc Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp năm 2021, cụ thể như sau:


Chiều ngày 08/01, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020.