Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Kế hoạch số 728/KH-UBND).


Nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ đập và các cơ quan nhà nước, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố vỡ hồ, đập; góp phần làm giảm thấp nhất thiệt hại do dự cố vỡ hồ, đập gây ra; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tỉnh hình mới. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 453/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ứng phó với sự cố vỡ hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 454/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ứng phó thảm họa do bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên tai gây ra, cụ thể như sau:


Để chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn nước, lương thực phục vụ dân sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; chủ động huy động mọi nguồn lực để phục vụ công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả; Có kế hoạch chủ động tổ chức sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng, phù hợp với khả năng cung cấp nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; Chủ động điều tiết, dự trữ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người, gia súc và công nghiệp.


Nhằm ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm và chủ động ứng phó kịp thời đối với thảm họa dịch bệnh gây ra đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản; giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về năng suất, chất lượng nông sản, vật nuôi và thủy sản. Cụ thể hoá các nội dung công tác phòng thủ dân sự đã được xác định trong Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-TTG ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.


Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2020); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động với những nội dung cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2035, cụ thể như sau:


Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác; Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể thuộc Sở, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 1402/KH-SNN ngày 31/7/2019, cụ thể như sau:


Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia phối hợp ngăn chặn, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm kích thước thùng hàng, chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 740/KH-SNN ngày 07/5/2019, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 1710/KH-SNN ngày 03/10/2018 vê phát triển sản xuất cây mơ trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 - 2020, cụ thể như sau:

12