Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023.


Thực hiện Công văn số 3370/UBND-TH ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy như sau:


Thực hiện văn bản số 3370/UBND-TH ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cụ thể như sau:


Thực hiện Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp hoàng hóa giai đoạn 2022 – 2025 với những nội dung chủ yếu sau:


Thực hiện Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Qua khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quân Hà huyện Bạch Thông, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã Quân Hà thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 như sau:


Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 28/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm vảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với các nội dung chính sau:


Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Kế hoạch số 728/KH-UBND).


Nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ đập và các cơ quan nhà nước, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố vỡ hồ, đập; góp phần làm giảm thấp nhất thiệt hại do dự cố vỡ hồ, đập gây ra; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tỉnh hình mới. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 453/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ứng phó với sự cố vỡ hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 454/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ứng phó thảm họa do bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên tai gây ra, cụ thể như sau:


Để chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn nước, lương thực phục vụ dân sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; chủ động huy động mọi nguồn lực để phục vụ công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả; Có kế hoạch chủ động tổ chức sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng, phù hợp với khả năng cung cấp nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; Chủ động điều tiết, dự trữ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người, gia súc và công nghiệp.

12