Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề đăng tải Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13. Để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải văn bản xin ý kiến góp ý dự thảo, cụ thể như sau: