Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở các quy định liên quan Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Văn bản số 1066/SNN-CCTL ngày 31/5/2022 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn.


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý vào hồ sơ Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, hồ sơ gồm:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn đăng tải nội dung dự thảo như sau:


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6075/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh nêu tại Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 08/9/2021; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 1) như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành hệ thống quy trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích và trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, xin ý kiến các đơn vị, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13. Để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn đăng tải nội dung dự thảo như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết nội dung Luật Chăn nuôi giao, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Hồ sơ dự thảo Quyết định Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, cụ thể như sau:

12