Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 3897/UBND-NNTNMT ngày 11/6/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, soạn thảo hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh xin ý kiến các sở, ngành, địa phương, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại Công văn số 1197/SNN-KHTC ngày 12/6/2024), trình UBND tỉnh xin ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh. Căn cứ ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 118/BC-HĐND về việc thẩm tra Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh).


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 1), cụ thể như sau:


Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 30/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì soạn thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Quyết định.


Thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn để thay thế Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.


Thực hiện Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở các quy định liên quan Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể và tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể và tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 16/8/2022 kết luận phiên họp thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2022 (mở rộng); Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 16/8/2022 dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề tháng 10/2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hồ sơ dự thảo nghị quyết.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5324/UBND-NNTNMT ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 147/HĐND-VP ngày 09/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, đảm bảo đúng trình tự, nội dung, thời gian quy định. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Thực hiện Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của UBND Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Để đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn để xin ý kiến đóng góp các cơ quan, tổ chức, cá nhân.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3777/UBND-NNTNMT ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị quyết, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ hợp thường lệ cuối năm 2022 đảm bảo đúng trình tự, thời gian theo quy định. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở các quy định liên quan Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Văn bản số 1066/SNN-CCTL ngày 31/5/2022 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn.

123