Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6075/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh nêu tại Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 08/9/2021; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 1) như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành hệ thống quy trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích và trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, xin ý kiến các đơn vị, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13. Để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn đăng tải nội dung dự thảo như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết nội dung Luật Chăn nuôi giao, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Hồ sơ dự thảo Quyết định Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề đăng tải Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13. Để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải văn bản xin ý kiến góp ý dự thảo, cụ thể như sau: