Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Theo kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đến 31/12/2016 diện tích trồng rừng của toàn tỉnh Bắc Kạn là 91.128,2 ha, bằng 18,75% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh và bằng 26,25% diện tích đất lâm nghiệp có rừng. Trong đó diện tích trồng rừng đã thành rừng là 67.809,7 ha, diện tích trồng rừng chưa thành rừng là 23.318,5 ha. Tuy nhiên trên thực tế có một số diện tích rừng trồng sinh trưởng phát triển kém, hiệu quả thấp do trồng dày và việc chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng chưa đúng thời gian, chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật. Để nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng góp phần phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống người dân, Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, Hạt Kiểm lâm thành phố Bắc Kạn, Vườn Quốc gia Ba Bể, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn thực hiện tốt một số công việc sau:


Năm 2016 huyện Chợ Mới được giao trồng mới 1.870ha rừng. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Mới tổng diện tích rừng trồng được 2.343ha đạt 125% kế hoạch


Năm 2016 huyện Chợ Đồn được giao trồng mới 1.310ha rừng. Tính đến giữa tháng 8/2016 tổng diện tích rừng trồng được trên 860ha bằng 65,6% kế hoạch.


Năm 2016 huyện Chợ Mới được giao trồng 1.720ha rừng, trong đó diện tích trồng rừng tập trung là 1.600ha, trồng rừng phân tán 50ha và trồng rừng sau khai thác là 70ha.


Năm 2015, diện tích trồng rừng được nghiệm thu 8.117ha đạt 101% kế hoạch. Có 03 huyện trồng vượt kế hoạch gồm: Ngân Sơn trồng 1.639ha bằng 102% kế hoạch; huyện Chợ Mới trồng 1.689ha, bằng 138% kế hoạch và huyện Chợ Đồn trồng 1.537ha bằng 125% kế hoạch giao.


Nhằm nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2015.


Theo kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sâu ong ăn lá mỡ đang gây hại trên diện tích 421ha.


Nhằm tăng thu nhập, tăng hiệu quả kinh tế từ nghề rừng, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm tỉnh Bắc Kạn xây dựng mô hình thâm canh cây xoan ta.


Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp 893 giấy phép khai thác gỗ với tổng khối lượng gỗ các loại là 19.224 m3.


Bắc Kạn là tỉnh miền núi có tổng diện tích đất tự nhiên là 485.941 ha, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 388.049 ha. Hiện tại diện tích đất có rừng là 369.989 ha, độ che phủ rừng hiện nay 70,8%.

1234567