Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện văn bản số 2038/TCTL-NN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022 và văn bản số 8421/UBND-NNTNMT ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Thực hiện văn bản số 2038/TCTL-NN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thủy lợi. Sau khi tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Chương trình) tỉnh Bắc Kạn năm 2022 đạt được như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương trình) phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện tổng hợp kết quả và xây dựng kế hoạch năm 2022 - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB với nội dung như sau:


Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 và văn bản số 7825/UBND-NNTNMT ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2021 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Căn cứ Quyết định số 5190/QĐ-BNN-HTQT, ngày 22/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Văn bản số 265/UBND-KTTCKT ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Công trình cấp nước sinh hoạt theo chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn sau hơn một năm thi công xây dựng đã được các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiến hành nghiệm thu để chính thức đưa vào sử dụng.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện chương trình "Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2019 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

12
Sign In