Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Công trình cấp nước sinh hoạt theo chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn sau hơn một năm thi công xây dựng đã được các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiến hành nghiệm thu để chính thức đưa vào sử dụng.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện chương trình "Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2019 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 31/10/2017 về thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2018 tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017

Xem tiếp


Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 về việc phê duyệt văn kiện chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới; số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 650/BNN-TCTL ngày 18/01/2017 về việc Báo cáo kết quả thực hiện 2016 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh vay vốn WB, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn (Cơ quan điều phối Chương trình ở cấp tỉnh) tổng hợp, đăng tải nội dung báo cáo kết quả thực hiện chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn như sau (Chi tiết tại biểu đính kèm).

Xem tiếp


Kế hoạch thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2016 tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Thông báo số: 92/TB-UBND ngày 21/7/2010 về ý kiến kết luận của Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Ngọc Đường tại cuộc họp đánh giá kết quả 6 tháng thực hiện chương trình 135 giai đoạn II năm 2010, ngày 23/7/2010 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bắc Kạn đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Huyền Tụng kiểm tra thực tế tại hiện trường công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khuổi Pái, xã Huyền Tụng.

Xem tiếp

12
Sign In