Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 29/4/2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện như sau:


Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-LĐLĐ, ngày 29/4/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020 với chủ đề “Nét đẹp công đoàn cơ sở” trên mạng xã hội Facebook. Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Công đoàn cơ sở thành viên triển khai cuộc thi đến đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 11/02/2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cụ thể như sau:


Thực hiện Công văn số1319/UBND-NCPC ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 11/02/2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cụ thể như sau: