Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thể lệ cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Tính đến tháng 8/2016 huyện Chợ Đồn đạt bình quân 8,4 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Xem tiếp


Theo tổng hợp từ Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cho đến thời điểm này việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới bình quân mỗi xã đạt 8 tiêu chí, tăng 0,7 tiêu chí so với năm 2015.

Xem tiếp


Dựa trên kết quả thực hiện quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2013 -2015, ngành Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Xem tiếp

Sign In