Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020; Căn cứ Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Hướng dẫn số 62/HD-VPĐP ngày 22/7/2021 của Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021, cụ thể như sau:


Cùng với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông sản theo hướng chất lượng và an toàn, ngành Nông nghiệp Bắc Kạn khuyến khích các cơ sở sản xuất liên kết với các nhà phân phối, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để hình thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (TPAT). Đến nay, tỉnh đã hình thành được nhiều chuỗi cung ứng TPAT, góp phần tích cực thúc đẩy kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông sản của địa phương.


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian qua gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể các cấp và hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy vai trò chủ thể tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt được kết quả quan trọng.


Thời gian qua, kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Bắc Kạn tương đối ổn định và tiếp tục phát triển; các HTX đã bảo đảm các dịch vụ cho thành viên, hộ gia đình; nhiều HTX nêu cao tinh thần tự chủ, chủ động khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vào sản xuất, năng suất và hiệu quả được nâng lên.


Ngày 15/6/2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự Hội nghị có các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố; phòng Kinh tế thành phố; đồng chí Quách Đăng Quý, Phó Chánh Văn phòng NTM chủ trì hội nghị.


Thực hiện Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngày 17/5/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch số 40/KH-SNN về việc giúp đỡ xã Quân Hà, huyện Bạch Thông xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thể lệ cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

12