Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Quyết định số 2620/QĐ-UBND, ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Thông báo số 01/TB-SNN ngày 02/01/2020 về việc đăng ký Danh mục dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:


Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2435/QĐ-UBND về việc Phê duyệt các Dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn năm 2019.


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chợ Đồn đã tập trung phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2015, UBND huyện Na Rì đã ban hành Phương án sản xuất vụ mùa nhằm mục tiêu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cho người sản xuất đảm bảo an ninh lương thực, phát triển sản xuất ổn định, bền vững.


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bắc Kạn đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, từ đó tạo nên những kết quả đáng khích lệ.


Sau 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp đã được kiện toàn, củng cố và hoạt động ổn định với sự tham gia chỉ đạo điều hành của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền địa phương cùng các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo đã tạo sự thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.


Năm 2014, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình, dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, cụ thể nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2014 là 3.600 triệu đồng, giao cho 12 xã điểm 300 triệu đồng/xã.


Năm 2014 huyện Ba Bể được cấp kinh phí 300.000.000 đồng để hỗ trợ các hoạt động của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Ban Thường trực của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đã hỗ trợ các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất để phát triển kinh tế tại địa phương.


Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn lao động trong việc phát triển sản xuất cây chè - cây trồng đặc sản có giá trị kinh tế cao của xã, năm 2014 Trung tâm dạy nghề huyện Ba Bể phối hợp với UBND xã Mỹ Phương tổ chức được 05 lớp đào tạo nghề trồng chè cho 160 nông dân tham gia.


Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Phái (huyện Chợ Đồn) đã tập trung phát huy nội lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng nhiều công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

12345