Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Theo đó, quy định các điều kiện để Nuôi trồng thủy sản kết hợp Trồng lúa.

Xem tiếp


Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/6/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cụ thể như sau:

Xem tiếp

12
Sign In