Skip Ribbon Commands
Skip to main content

99178

Xin ý kiến đóng góp Đề án hỗ trợ gạo tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 11/UBND-KT ngày 03/01/2018 về việc thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì,...

Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 31/10/2017 về thực hiện Chương trình "Mở rộng quy...

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 31/10/2017 về thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2018 tỉnh Bắc Kạn.

Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản được cấp chứng nhận...

Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản được cấp chứng nhận...

Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thông báo địa chỉ hòm thư điện tử tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh Chương...

Thực hiện Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ Nông...

Sign In