Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điểm thi phúc khảo (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021...

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-HĐTDVC ngày 14/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về hoạt động của Hội dồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Thông báo số 89/TB-HĐTDVC ngày 27/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về điều chỉnh lịch làm...

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng...

Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

Thông báo mức thu phí, lệ phí mới trong công tác thú y

Căn cứ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn thông báo áp dụng mức thu phí, lệ phí mới trong công tác thú y...

Tham gia tập huấn công tác ISO hành chính công đối với cơ quan, đơn vị hành...

Nhằm nâng cao nghiệp vụ áp dụng, duy trì, cải tiến và đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết...

Sáng 5/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh với 174 điểm cầu tại các đơn vị, địa phương với hơn 8.400 cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở tham gia...

Thông báo điểm thi phúc khảo (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025)

Thông báo mức thu phí, lệ phí mới trong công tác thú y

Tham gia tập huấn công tác ISO hành chính công đối với cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh

Tập huấn triển khai thực hiện chương trình và xây dựng dự án nông nghiệp dinh dưỡng

Thông báo điểm thi (Vòng 2) Kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Thông báo điểm thi phúc khảo (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 - Vòng 2

Kiêm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Thông báo danh bạ điện thoại của các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn

Thông báo tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Sở với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) về TTHC và giải quyết TTHC năm 2021

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

Sở NN&PTNT đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Để chủ động phòng, chống và hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người dân và vệ sinh môi trường. Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 5461/UBND-NNTNMT về tăng cường công tác phòng,...

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Thông báo mức thu phí, lệ phí mới trong công tác thú y

Căn cứ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn thông báo áp dụng mức thu phí, lệ phí mới trong công tác thú y...

Công tác đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh

Sáng 5/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh với 174 điểm cầu tại các đơn vị, địa phương với hơn 8.400 cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở tham gia...