Skip Ribbon Commands
Skip to main content

119826

Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung lao động hợp đồng dự án KfW8

Để đảm bảo số lượng theo nhu cầu kế hoạch cần tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển dụng bổ sung lao động hợp đồng Dự án KfW8 như sau:

Thông báo về việc ra hạn và điều chỉnh một số tiêu chí tuyển dụng đối với Kế...

Căn cứ Kế hoạch số 915/KH-HĐTD ngày 08/6/2018 của Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8; Ngày 15/6/2018 Hội đồng tuyển dụng hợp đồng dự án KfW8 đã tiến hành chốt hồ sơ dự tuyển lao động hợp động vào Dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn, tuy nhiên số...

Tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8

Tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8

Sign In