Skip Ribbon Commands
Skip to main content

180990

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân.

Xin ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghi quyết quy định giá cụ thể sản phẩm,...

Thực hiện Văn bản số 7051/UBND-KT ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Nghị quyết Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020, trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ...

Xin ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách khuyến...

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển...

Sign In